เมื่อเกิดเหตุการณ์ สายการบินดีเลย์ ผู้โดยสารได้รับอะไรชดเชยบ้าง

เมื่อเกิดเหตุการณ์ สายการบินดีเลย์ ผู้โดยสารได้รับอะไรชดเชยบ้าง

            จากเหตุการณ์ กับตันของสายการบินทำให้ TG 971 นครซูริค-กทม. เกิดความล่าช้านานกว่า 2 ชั่วโมง ส่งผลให้ผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว ต้องได้รับสิทธิชดเชย ซึ่งเป็นไปตามระเบียบของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศ

ข้อมูลเรื่องบริการประชาชน เมื่อเกิดเหตุการณ์สายการบินล่าช้า ของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ซึ่งถูกประกาศออกมาเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ระบุไว้ว่า หากผู้โดยสารที่เดินทางมาด้วยเครื่องบินเกิดการล่าช้า ก็สามารถเรียกร้องกับทางสายการบินที่เกี่ยวข้องได้

ในกรณีเที่ยวบินล่าช้าเป็นเวลา 2-3 ชั่วโมง ผู้ให้บริการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

1.ผู้โดยสารต้องได้รับสิทธิ ในเรื่องการดูแลทางด้านอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งเป็นไปตามความเหมาะสมกับระยะเวลา ที่ผู้โดยสารต้องรอขึ้นเครื่องจากสายการบินผู้ให้บริการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

2.สายการบินผู้ให้บริการ ต้องนำเสนอตัวเลือกให้กับผู้โดยสาร ระหว่างการรับเงินคืนค่าโดยสาร และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ผู้โดยสารจ่ายไปกับการเดินทาง ไปจนถึงการเดินทาง หรือในส่วนของการเดินทางที่ได้เดินทางไปแล้วแต่ไม่เกิดประโยชน์ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน รวมทั้งการเดินทางในเที่ยวบิน กลับไปยังจุดเริ่มต้นการเดินทางของผู้โดยสาร ซึ่งทั้งหมดต้องดำเนินการโดยเร่งด่วนที่สุด

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยมีหน้าที่อะไร?

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ กพท. (The Civil Aviation Authority of Thailand)  (CAAT) เป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานตามกฎหมาย ว่าด้วยการคมนาคมทางอากาศ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของการบินพลเรือนของประเทศ พัฒนาเครือข่ายระบบขนส่งทางอากาศ ไปจนถึงอุตสาหกรรมการบินและการบินพลเรือน

มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานต่าง ๆ การกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานของการบินพลเรือน และร่วมมือประสานงานกับองค์กร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ในด้านการบินพลเรือน และส่วนที่เกี่ยวกับอนุสัญญาและความตกลงระหว่างประเทศ ซึ่งหน่วยงานนี้ จะดูแลเฉพาะการบินเชิงพาณิชย์และการบินพลเรือนเท่านั้น ไม่ได้ดูแลและควบคุมการบินของทหารและตำรวจ